Daily Archives 13/11/2015

Krytycyzm

Krytykowanie jest na ogól związane z okresem późniejszego dziecięctwa i wczesnym okresem dojrzewania. Są ludzie, którzy uważają, że małe dzieci w swoich rozmowach o innych są krytyczne. Jednakże nie jest to słuszne. Chociaż niektóre dzieci czasami wypowiadają słuszną krytykę o innych, to jednak w całości krytyka dzieci nie jest obiektywna. Jest ona przeważnie wypowiadana podczas obecności osób krytykowanych. Małe dzieci poprzez krytykę zmierzają do uzyskania pomocy w sytuacjach, których same nie potrafią opanować. Krytykowanie ich przybiera formę plotkowania na osoby nieobecne. Wyraża się to w takich typowych formach, jak skargi przed nauczycielem czy rodzicami: „on zabrał moją piłkę” albo „on złamał moją łyżwę i teraz nie mogę się ślizgać”.

Read More

Wpływ grupy społecznej

Dziecko jest zależne nie tylko od grupy społecznej, lecz – co jest nawet ważniejsze – grupa społeczna, od której ono zależy, wyznacza w bardzo dużym stopniu jego przyszłą pozycją społeczną. Ponieważ dziecko odznacza sią plastycznością tak fizyczną, jak i umysłową, rozwój jego podlega wpływowi i kształtowaniu według wzoru zdeterminowanego przez członków grupy, z którą jest ono najsilniej związane. Ludzie, z którymi dziecko obcuje, Wywierają na nie wpływ w każdym wieku. Wpływ ten jest najsilniejszy w ciągu wczesnych lat życia dziecka, gdyż jest to okres największej jego plastyczności. W okresie tym rodzina dziecka wywiera na nie największy wpływ uspołeczniający. Gdy dziecko chodzi do szkoły, na jego uspołecznienie zaczynają wywierać wpływ jego nauczyciele i rówieśnicy. Wpływ rówieśników jest przeważnie większy niż nauczycieli (Berenda, 1950).

Read More

Zły stan fizyczny

Według powszechnej opinii istnieje ścisła zależność między fizyczną kondycją dziecka i rozwojem jego ruchów. Oznacza to, że w określonym wieku dzieci’ o bardzo dobrej kondycji fizycznej są dalej posunięte w rozwoju motoryki niż dzieci słabsze na skutek przebytej choroby, złego odżywiania albo innych przyczyn. Nie jest to jednak całkowicie słuszne, ponieważ nie bierze się pod uwagę innych czynników, oprócz zdrowia, które mają także wpływ na rozwój motoryki dziecka. Są dowody wskazujące, że te lub inne czynniki są równie ważne. Dziecko, którego zdrowie jest lepsze, rozwija się wcześniej pod względem motorycznym niż dziecko, którego zdrowie jest złe.

Read More