Monthly Archives Czerwiec 2017

Utrwalenie dominacji jednej ręki

Opóźnianie utrwalenia dominacji jednej ręki nad drugą jest niedobre, ponieważ prowadzi do zaburzeń, niepewności i niezręczności w czynnościach motorycznych. Prawdopodobne jest, że dziecko staje się uparte, oporne, negatywnie ustosunkowane do otoczenia i niezrównoważone. W konsekwencji powoduje to jąkanie się, niezdolność do czytania, pisania, zwłaszcza jeżeli chodzi o pismo w lustrze, pisania odwróconych liczb, trudności wymowy oraz poczucie małej wartości, wynikające z niezręczności i złej koordynacji motorycznej (Bringelson i Ru- therford, 1937: Hildreth, 1949, 1950: Bakwin, 1950). U większości dzieci, którym brak przewagi jednej ręki albo które uzyskują ją wolniej, używanie obu rąk jest nieco opóźnione (Hildreth, 1949). Ponadto są one społecznie słabsze w używaniu obu rąk, zwłaszcza w okresie ado- lescencji (Hildreth 1940, 1950). Dziecko, u którego brak przewagi jednej ręki, jest mniej silne, a jego ruchy nie są tak szybkie i dokładne jak ruchy dziecka prawo- lub leworęcznego (Burge, 1952).

Read More

WADY FIZYCZNE CZ. II

Skutki wad fizycznych. Ogólny poziom rozwoju dziecka mającego jakieś wady fizyczne jest zwykle niższy niż dziecka zdrowego. Dziecko niewidome ma powolny chód, gorzej radzi sobie z jedzeniem itp. niż dzieci normalnie widzące, dlatego ża koordynację oka – ręki musi zastąpić koordynacja ucha – ręki. W dodatku rodzice przez troskliwość utrudniają dziecku samodzielność działania, chroniąc je od możliwych uszkodzeń (Mikell, 1953). Wada często przeszkadza dziecku w uzyskaniu dobrych wyników szkolnych (Maxfield i Fjeld, 11952: Breckenridge i Vincent, 1955). Wpływ wad na wyniki szkolne zaostrza się w późniejszym wieku, a najbardziej u tych dzieci, które mają kilka wad, szczególnie zaś u dzieci z wadą wymowy. (Zintz, 1951). Ze względu na to, że wady fizyczne często ograniczają działanie dziecka i nie pozwalają na zdobycie pewnych umiejętości, które mają jego rówieśnicy, jest ono zwykle słabiej przystosowane społecznie (Cruickshang, 1951). Zachowanie jego jest inne, bardziej nie- społeczne niż dziecka, które nie ma tych wad (Zintz, 1951).

Read More

Mowa dwujęzyczna – kontynuacja

Uczenie dwóch języków równocześnie powoduje konieczność uczenia się dwóch słów dla każdego przedmiotu, który dziecko chce nazwać, albo dla każdej myśli, którą chce wyrazić. Wymaga ono również uczenia się dwóch systemów form gramatycznych, przeważnie zupełnie odmiennych. Jest to zadanie niełatwe dla uczniów szkoły średniej, a niezwykle trudne dla małego dziecka. Małe dziecko ucząc się dwóch języków równocześnie będzie prawdopodobnie mieszało słowa obu języków i dopiero gdy stanie się starsze będzie mogło łączyć je w dwa odrębne systemy językowe (Leopold, 1949).

Read More

Tematy rozmów dzieci

Starsze dzieci rozmawiają na szersze tematy, co jest wynikiem ich większego doświadczenia życiowego. Większość tematów ich rozmów skupia się wokół szkoły, zajęć szkolnych, naczycieli, lekcji, wyników nauczania, własnych rodzin, krewnych, ulubionych zwierząt domowych, zabaw, sportu, wycieczek, ubioru, filmu i innych form zabaw, które widziały, lub ich osobistych przeżyć (Zyve, 1927: Dawson, 1937). Wraz z wiekiem zwiększa się nie tylko liczba tematów poruszanych w rozmowach, ale także przechodzenie od zagadnień ogólnych do specyficznych (Dawson, 1937).

Read More

GŁÓWNE ZADANIA UCZENIA SIĘ MOWY

W uczeniu się mowy dziecko ma do wykonania cztery główne zadania. Są one wzajemnie od siebie uzależnione i osiągnięcia w zakresie jednego są istotne dla osiągnięć w zakresie pozostałych. Te cztery zadania, z których każde omówimy szczegółowo, są następujące: 1) rozumienie mowy innych, 2) tworzenie słownika, 3) wiązanie słów w zdania, 4) wymowa.

Read More

Rodzaje mowy – kontynuacja

Kiedy nastąpi przejście z mowy egocentrycznej na mowę uspołecznioną, to będzie zależało od pewnych czynników. Ważnym czynnikiem jest osobowość dziecka. Dzieci, u których pojęcie własnego ja jest silnie egocentryczne, będą mówić przez dłuższy czas przede wszystkim o sobie i wykazywać mniejsze zainteresowania innymi osobami niż dzieci, które określają siebie bardziej obiektywnie. Doświadczenia nabyte w kontaktach z innymi osobami dopomagają dziecku do osiągnięcia pewnej dojrzałości, dzięki której dziecko jest w stanie zrozumieć i uwzględnić punkt widzenia innych. Z chwilą gdy rozszerza się krąg osób, z którymi dziecko przebywa, mowa dziecka staje się bardziej społeczna i mniej egocentryczna. Kiedy dzieci przebywają w towarzystwie rówieśników, mowa ich jest bardziej uspołeczniona aniżeli wtedy, kiedy przebywają w towarzystwie dorosłych (Arrington, 1939: Williams i Mattson, 1942: Young, 1942: McCarthy, 1954).

Read More

TREŚĆ MOWY

To, o czym dzieci mówią w rozmaitych okresach życia, jest ważne nie tylko ze względu na znajomość zakresu słownika dziecka i na jego zdolność łączenia słów w zdania w rozmaitych fazach rozwojowych, lecz również ze względu na to, że dostarcza materiału dotyczącego . osobowości i dominujących zainteresowań dziecka. Dzięki mowie możemy dowiedzieć się, co dziecko czuje, jaki jest jego stosunek do innych i w jaki sposób porównuje siebie z innymi. We wczesnym dziecięctwie „osobowość jest tkana na kanwie mowy” (Shirley, 1933a). Podobnie jak dorosły, dziecko wypowiada się w sprawach, które są dla niego najważniejsze i w ten sposób dowiadujemy się o jego dominujących zainteresowaniach.

Read More

Jąkanie się – kontynuacja

Jąkanie się w okresie przedszkolnym jest głównie wynikiem nienadążania myślenia za tempem mówienia. Małe dziecko, którego słownik jest nadal ograniczony, a które jest w trakcie opanowywania sprawności łączenia słów w zdania, usiłuje powiedzieć więcej niż jest zdolne. Jest to wiek, w którym ono zbytnio się podnieca przy komunikowaniu się z innymi i w którym zawiera nowe społeczne kontakty. W okresie tym próbuje być jednostką niezależną, a w rezultacie przejawia negatywną postawę w stosunku do autorytetu dorosłych. Jąkanie się na początku lat szkolnych jest głównie wynikiem problemów powstałych na tle zmiany wąskiego środowiska domowego na szersze środowisko szkolne. Pójście do szkoły jest jednym z poważnych przeżyć emocjonalnych na skutek oderwania dziecka od domu. Tego rodzaju przeżycia mogą prowadzić do silnych napiąć nerwowych, przejawiających sią w powtórnym ssaniu kciuka lub palca albo w innych oznakach nerwowości (McCarthy, 1947, 1954: Missildine i Glasner, 1947: Hildreth, 1950: Breckenridge i Vincent, 1955).

Read More

Błędy gramatyczne

Powyżej trzeciego roku życia dziecko zaczyna zwracać uwagę na formy gramatyczne, lecz w znacznie wolniejszym tempie niż to przejawia się w jego słownictwie (Havighurst, 1953). Z każdym rokiem zaznacza się poprawa w formach gramatycznych, chociaż jeszcze wiele dzieci w okresie szkoły podstawowej, a nawet w szkole średniej i wyższej popełnia błędy gramatyczne (Davis, 1947a, 1939, Jersild, 1954: McCarthy, 1954: Breckenridge i Vincent 1953). Błędy gramatyczne pojawiają się także w wypracowaniach: są to błędy tego samego rodzaju i występują w takich samych proporcjach, jak w mowie (Symonds i Daringer, 1930). Dzieci pochodzące z biedniejszych grup społeczno-ekonomicznych, które częściej słyszą niewłaściwą mowę, popełniają na ogół większą liczbę błędów gramatycznych (Davis, 1937, 1939),

Read More

Formułowanie zdań – kontynuacja

Pierwsze zdania wymawiane przez dziecko mają prostą strukturę. Do czwartego lub piątego roku życia zdania złożone lub skomplikowane, podrzędne i współrzędne są rzadko używane (Fisher, 1934: Gesell i inni, 1940: Garrison, 1952: Jersild, 1954: McCarthy, 1954: Breckenridge i Vincent, 1955). Długość zdania wzrasta do dziewięciu i pół roku, a po tym okresie nie zwiększa się, a raczej obniża. Małe dzieci potrafią wydłużyć zdania przez łączenie dwóch lub więcej prostych zdań spójnikiem „i”, natomiast starsze dzieci wydłużają zdanie przez dodanie zdań pobocznych.

Read More

Gestykulacja – kontynuacja

Do powszechnie zaobserwowanych gestów wczesnego dzieciństwa należą: wyrzucanie smoczka z ust językiem, odwracanie głowy od smoczka, albo wyrzucanie pokarmu z ust, co oznacza, że dziecko nie jest głodne: uśmiechanie się i wyciąganie ramion, co oznacza, że dziecko chce, aby je wziąć na ręce: kręcenie się, piszczenie i krzyk podczas ubierania albo kąpieli, oznaczające, że dziecko protestuje przeciwko skrępowaniu swobody jego ruchów: dąsanie się, kiedy jest niezadowolone, wykonywanie ruchów przyjmowania, odrzucenia albo odwracania się od przedmiotu (Merry i Merry, 1950: Jersild, 1954). Większość gestów niemowląt rodzice mogą z łatwością zrozumieć, jeżeli tylko starają się o to (Rosenzweig, 1954).

Read More