Mowa dwujęzyczna

Opóźnienie w rozwoju mowy dzieci pochodzących z wielorakich porodów należy tłumaczyć tym, że mają one swój własny język, który wzajemnie naśladują, zamiast naśladować dobry wzór mowy osoby dorosłej. Ponadto już od momentu urodzenia nie zachodzi tak ścisły związek pomiędzy tymi dziećmi a matką, jak to ma miejsce u dzieci z pojedynczych porodów, wskutek czego są one pozbawione emocjonalnych więzi z matką, które mają podstawowe znaczenie dla rozwoju mowy (McCarthy, 1954). Trudno im jest komunikować się z innymi za pomocą własnego żargonu połączonego z mimiką i gestami. Mają również mało bodźców do uczenia się mowy i dlatego dzieci z wielorakich porodów rozumieją się tylko pomiędzy sobą. Mają mało możliwości uczenia się mowy w taki sposób, aby były rozumiane przez innych (Howard, 1946). Należałoby zapewnić im specjalną opiekę, na przykład taką, jaką mają pięcioraczki diońskie, których każda potrzeba była z góry przewidziana i zaspokajana natychmiast. (Blatz i inni, 1937). Dzieci z wielorakich porodów w większości przypadków pozbawione są motywacji do uczenia się mowy.

Mowa dwujęzyczna. Ponieważ przyjęła się opinia, że do piątego roku życia łatwiej jest nauczyć się obcego języka w takim samym stopniu, jak języka ojczystego, niż później, wielu rodziców uczyło swe dzieci niektórych ważniejszych obcych języków w czasie, kiedy przyswajały one sobie język ojczysty. Tak wczesne uczenie obcego języka przyczynia się jednak do opóźnienia rozwoju mowy dziecka ze względu na pomieszanie, jakie zachodzi wtedy, gdy dziecko usiłuje nazwać ten sam przedmiot wobec jednej osoby w języku ojczystym, a wobec innej osoby w języku obcym. Podobne zaburzenia zachodzą w myśleniu, czego dziecko jest świadome w czasie mówienia, gdyż nie jest ono całkiem pewne, które ze słów jest poprawne w poszczególnym przypadku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>