SPRAWNOŚCI

Po opanowaniu ogólnych ruchów, obejmujących zasadniczo duże przestrzenie ciała, jak na przykład sięganie, chodzenie, stanie, małe dziecko zaczyna wykształcać sprawności i bardziej precyzyjną koordynację, w której zasadniczą rolę odgrywają małe mięśnie. Sprawności te nie rozwiną się poprzez dojrzewanie, chociaż podstawą ich rozwoju jest dojrzałość systemu nerwowego i mięśni. Sprawności muszą być wyuczone, przy czym ważne jest, kiedy i w jaki sposób dziecko może je nabyć. Na podstawie badań, w których grupy kontrolne, nie poddawane ćwiczeniom, porównywano z grupami ćwiczebnymi, stwierdzono, że uczenie jest istotne dla rozwoju sprawności, jednakże musi być ono dokonywane w odpowiednim czasie. Na przykład, w bieganiu, skakaniu, rzucaniu, dzieci, które poddawano ćwiczeniom, zdecydowanie przewyższały te, których nie ćwiczono: ćwiczenia muszą być jednak skorelowane z dojrzałą gotowością do uczenia się (Hilgard, 1933: Gutteridge, 1939: Gesell i inni, 1940: Seils, 1951: Dusenberry, 1952).

Znaczenie ćwiczeń. Ponieważ sprawności są czynnościami wyuczonymi, ćwiczenia są istotne dla ich utrwalenia. Aby ćwiczenia były skuteczne, muszą być kierowane. Dziecko może uczyć się sprawności metodą prób i błędów, ale metoda ta jest mało wydajna, pochłania bowiem dużo czasu i energii, nie daje nadzwyczajnych wyników. Podsuwając dziecku doskonalsze metody i stwarzając mu wzór do naśladowania w praktyce, pozwala się mu osiągnąć lepsze wyniki niż gdyby czynności jego nie były kierowane. Podczas treningu rzucania pitki dzieci udoskonaliły swoją sprawność, gdy im pokazano sposób rzucania (Dusenberry, 1952). Ponadto praktyka kierowana daje dziecku więcej zadowolenia, gdyż wykazuje ono lepsze wyniki końcowe, co jest źródłem dalszej motywacji kontynuowania ćwiczeń do momentu aż sprawność tę w pełni opanuje (Breckenrîdge i Vincent, 1955). Starsze dzieci wykazują poprzez ćwiczenia lepsze wyniki aniżeli dzieci młodsze {Dusenberry, 1952).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>