Wpływ grupy społecznej

Dziecko jest zależne nie tylko od grupy społecznej, lecz – co jest nawet ważniejsze – grupa społeczna, od której ono zależy, wyznacza w bardzo dużym stopniu jego przyszłą pozycją społeczną. Ponieważ dziecko odznacza sią plastycznością tak fizyczną, jak i umysłową, rozwój jego podlega wpływowi i kształtowaniu według wzoru zdeterminowanego przez członków grupy, z którą jest ono najsilniej związane. Ludzie, z którymi dziecko obcuje, Wywierają na nie wpływ w każdym wieku. Wpływ ten jest najsilniejszy w ciągu wczesnych lat życia dziecka, gdyż jest to okres największej jego plastyczności. W okresie tym rodzina dziecka wywiera na nie największy wpływ uspołeczniający. Gdy dziecko chodzi do szkoły, na jego uspołecznienie zaczynają wywierać wpływ jego nauczyciele i rówieśnicy. Wpływ rówieśników jest przeważnie większy niż nauczycieli (Berenda, 1950).

Jednym z najważniejszych czynników wpływu grupy rówieśników na dziecko jest pomaganie mu w osiągnięciu niezależności od rodziców i uzyskaniu swoich praw jako jednostki. Poprzez stosunki ze swymi rówieśnikami dziecko uczy się niezależnie myśleć, podejmować decyzje przyjmować poglądy i wartości nie podzielane przez jego rodzinę i przyswajać sobie formy zachowania uznawane przez grupę, do której należy. Jest to częściowy proces uniezależniania się dziecka, poprzez który zmienia się ono z jednostki całkowicie zależnej od innych w pełnoprawnego uczestnika grupy rówieśników, zachowującego swoją indywidualność, i włącza się wraz z tą grupą w życie młodzieży i dorosłych jako równy partner (Jersiłd, 1954).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>